HMS

Helse, miljø og sikkerhet er et av Skaaret Landskap’s viktigste fokusområder, og vi jobber systematisk for å drive virksomheten i samsvar med lover og forskrifter.

Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vi skal jobbe sammen for å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø. Alle prosjekter har en egen HMS-ansvarlig som har kontroll for at dette er på plass. Gjennom en rekke systemer, rutiner og prosedyrer er det enklere å tilrettelegge og planlegge. Arbeideren skal ha kompetansen for å gjennomføre et sikkert og effektivt arbeid, ved bruk av riktig utstyr til rett tid, kvalitetssikre arbeidsmetoder, opplæring og holdningsarbeid.

Vi stiller samme krav til våre underentreprenører og leverandører – sikkerheten kommer først! Skaaret Landskap har en nullvisjon når det gjelder arbeidsulykker og dødsulykker. 

Vi følger nasjonale og internasjonale etiske retningslinjene, og som en ansvarlig bedrift forplikter vi oss til å drive virksomheten ansvarlig, åpen, etisk og i tråd med lover og regler.

Kvalitetssikring av våre leverandører og samarbeidspartnere er også en viktig del av vårt arbeid, og vi forventer at de oppfyller de samme krav til bærekraft som vi selv følger.