Mottakskrav til ikke forurensede masser

Jordmasser & Gravemasser

Skaaret Landskap AS har gjennom sine tillatelser kun lov til å ta imot ikke forurensede jord- og gravemasser til oppfylling etter masseuttak på vårt anlegg på Helgelandsmoen.

Alle masser som leveres mottaket må være i henhold til gjeldende bestemmelser om ikke forurensede fyllmasser, det vil si tilhøre Tilstandsklasse 1 ifølge Klifs helsebaserte tilstandsklasser, og være fri for diesel, olje, asfalt, isolasjon, plast, glass, teglstein, stål, betong med eller uten armering, trevirke, røtter, kvist. Levering av blåleire og bløte masser avtales i hvert enkelt tilfelle. Massene skal ikke inneholde fremmede eller invaderende arter.

I den forbindelse opplyses det herved om rutiner og dokumentasjonskrav selskapet stiller i forbindelse med deponering av masser.

1. Kontroll før levering – dokumentasjon

Følgende krav stilles til dokumentasjon for å sikre at masser som leveres ikke er forurenset:

  • Tiltaksplan med oversikt over klassifisering av massene som skal fjernes, eller eventuell annen dokumentasjon som viser at massene som skal leveres mottaket ikke er forurenset eller inneholder fremmede eller invaderende arter.
  • Egenerklæring med blant annet oversikt over massens opprinnelse, at massene er fri for fremmede- og invaderende arter, antatt mengde og hvilke typer masser som ønskes levert.

Utfylt egenerklæringsskjema, samt eventuell annen nødvendig dokumentasjon som viser at massene ikke er forurenset og fri for fremmede- og innvaderende arter, må være oss i hende,og godkjent av oss, FØR selve innkjøringen av masser kan starte opp.

2. Ansvar

Byggherre/tiltakshaver har ansvaret for klassifisering av massene, og at det kun er ikke forurensede masser som leveres på mottaket. Tiltakshaver har også ansvaret for at egenerklæring fylles ut korrekt og at all dokumentasjon er levert før leveranse starter.

Transportører har et selvstendig ansvar med å påse at massene blir transportert til rett mottak i forhold til tilstandsklasse.

3. Levering på området

Det er kun tillatt å levere masser når anlegget er bemannet. Det kan mot ekstra avgift avtales levering utenom ordinære åpningstider.

Alle masser skal registreres over vekt ved innkjøring. Ved manglende dokumentasjon og godkjenning av massene, skal lasset avvises eller settes i karantene fram til tilstrekkelig dokumentasjon er fremlagt.

Alle regler for HMS skal overholdes, og sikkerhet ved tippstedet ansees som spesielt viktig, herunder å følge nøye anvisning til riktig sted på området (inn-/utkjøring/tipp) fra selskapets personell.

Skaaret Landskap AS forbeholder seg retten til å automatfotografere/filme biler med lass ved ankomst. Det blir foretatt visuell kontroll på vekt eller tippsted av innkjørte masser.

Dersom avvik oppdages vil massene bli avvist, alternativt lastet opp og transportert til godkjent mottak for transportørens regningDet blir også gjennomført stikkprøvekontroll med innsending av masser til laboratorie for kontroll.

4. Annet

Mottakskrav nevnt i punkt. 1-3 er i henhold til Skaaret Landskap AS’ gjeldende tillatelser til mottak av ikke forurensede masser.

Endringer i offentlige myndigheters krav etter lov, forskrifter eller pålegg kan medføre umiddelbare endringer i mottakets forutsetninger for ordinær drift.

Skaaret Landskap AS er uten ansvar for de praktiske eller økonomiske konsekvensene dette vil medføre overfor avtaleparter knyttet opp mot de avtaler som er gjort med hensyn på mengde og tidsrom for levering.